"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2405
№ търг EТ02273
Първа дата 28.12.2023 10:00
Втора дата 02.01.2024 10:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 33532.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02273 от 28.12.2023 10:00 е прекратена на 02.01.2024 13:44 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2405
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, цер, Габър
Едра 169 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 384.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2405.rar - 12.12.2023 15:25