"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2331 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция
№ търг EТ01758
Първа дата 02.03.2023 10:00
Втора дата 06.03.2023 10:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 23695.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2331
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация, Бялбряст, Полскиклен
Едра 0 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 652 куб.м.
Общо 677.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове.pdf - 14.02.2023 10:14
Документация.doc - 14.02.2023 10:12
Заповед 34_14.02.2023 г. откриеане конкурс.pdf - 14.02.2023 10:12
Заповед 34_14.02.2023 г. откриеане конкурс.doc - 14.02.2023 10:11
Заглавна страница.pdf - 14.02.2023 10:11
 
Резултати
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 23695.00 лева без ДДС.