"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2483
№ търг EТ02609
Първа дата 30.05.2024 14:00
Втора дата 03.06.2024 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 27070.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02609 от 30.05.2024 14:00 е прекратена на 31.05.2024 11:20 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие.
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2483
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Акация, Череша
Едра 127 куб.м.
Средна 56 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 103 куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2483.rar - 09.05.2024 15:13