"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2480
№ търг EТ02607
Първа дата 30.05.2024 13:00
Втора дата 03.06.2024 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 16331.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02607 от 30.05.2024 13:00 е прекратена на 31.05.2024 11:19 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие.
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2480
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Планинскибряст, Ива, Шестил
Едра 61 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 115 куб.м.
Общо 211.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2480.rar - 09.05.2024 15:04