"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2404
№ търг EТ02272
Първа дата 28.12.2023 09:30
Втора дата 02.01.2024 09:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 52520.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02272 от 28.12.2023 09:30 е прекратена на 02.01.2024 13:45 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2404
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зимендъб, цер, Габър
Едра 194 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Дърва за огрев 271 куб.м.
Общо 682.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2404.rar - 12.12.2023 15:26