"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2414
№ търг EТ02284
Първа дата 28.12.2023 14:30
Втора дата 02.01.2024 14:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 45625.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02284 от 28.12.2023 14:30 е прекратена на 02.01.2024 13:38 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2414
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук, Трепетлика
Едра 188 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 253 куб.м.
Общо 555.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2414.rar - 12.12.2023 15:08